Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Politike sistemov vodenja v Telemach-u

Sisteme vodenja smo vzpostavili v skladu z zahtevami mednarodnih standardov:

 • ISO 9001 (sistem vodenja kakovosti),
 • ISO 27001 (informacijska varnost),
 • ISO 14001 (sistem ravnanja z okoljem),
 • ISO 50001 (sistem upravljanja z energijo).

Našim naročnikom zagotavljamo napredne tehnologije v različnih oblikah. Usmerjeni smo v zadovoljstvo naročnikov, zaposlenih in vseh ostalih, ki prihajajo v stik z našo družbo. Njihova pričakovanja želimo ne samo uresničiti, ampak tudi preseči z vseh vidikov. Naša prizadevanja so tako usmerjena v najbolj kakovostno uporabniško izkušnjo kakor tudi v zagotavljanje varnosti informacij na različnih ravneh. Mar nam je za okolje, v katerem delujemo, zato se zavedamo vplivov naših dejavnosti nanjin ravnamo v skladu z načelom najmanjšega učinka. Trajnostni razvoj predstavlja pomembno vrednoto pri poslovanju naše družbe, zato po svojih najboljših močeh skrbimo za naravne vire, saj se zavedamo njihove minljivosti. Naša prizadevanja znotraj različnih sistemov so bila prepoznana, zato smo imetniki mednarodno priznanih certifikatov ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 14001 in ISO 50001.

Zavedamo se, da je za uspešno delovanje naših sistemov vodenja pomembno aktivno sodelovanje vseh zaposlenih. Svoje zaposlene izobražujemo in ozaveščamo preko različnih aktivnosti. Z zagotavljanjem zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih stremimo in se zavezujemo k nenehnemu izboljševanju vseh sistemov vodenja v družbi.


Politika kakovosti (Sistem vodenja kakovosti – SVK – ISO 9001)

Zadovoljstvo naročnikov je vodilo našega poslovanja, zato smo osredotočeni na napredne, visoko kakovostne in k uporabnikom usmerjene storitve. Našo politiko kakovosti opredeljujejo naslednja načela upravljanja, ki so pomemben gradnik organizacijske kulture znotraj naše družbe:

 • vzpostavljamo vzajemne odnose z našimi naročniki in zagotavljamo dolgoročno sodelovanje z razumevanjem njihovih potreb in želja;
 • spodbujamo izboljšanje poklicnih sposobnosti, strokovnega znanja in veščin zaposlenih, kar je temelj njihovega zadovoljstva, ki na neposreden način vpliva tudi na zadovoljstvo naročnikov;
 • ob upoštevanju poslovnih in zakonodajnih zahtev uresničujemo organizacijsko in osebno zavezanost zagotavljanja kakovosti; 
  izvajamo učinkovit sistem vodenja kakovosti, ki temelji na prepoznanih procesih, nadzoru, merjenju in osebni odgovornosti za zagotavljanje kakovosti v skladu z našimi
 • vrednotami: pripadnost, poštenje, odgovornost, preprostost in strast;
 • pri upravljanju poslovnih tveganj uporabljamo sistematičen pristop in proučujemo najboljše prakse z namenom optimalnega in zanesljivega obvladovanja le-teh;
 • z namenom doseganja stalnega zadovoljstva strank in zaposlenih so naši cilji vedno visoko zastavljeni, kar uresničujemo tudi v sklopu projekta NPS na ravni celotne družbe;
 • stalno izboljševanje gradimo z nenehnim učenjem in raziskovanjem priložnosti za izboljšave ter na podlagi pridobljenih povratnih informacij uporabnikov, zaposlenih in vseh, s katerimi sodelujemo,
 • prijaznost, odzivnost in profesionalnost so temelj dolgoročnih odnosov, s katerimi krepimo zaupanje svojih naročnikov in poslovnih partnerjev, kar nam zagotavlja ključne konkurenčne prednosti;
 • vlagamo potrebna sredstva tako v kakovost opreme, infrastrukturo in tehnologije kot tudi v človeške vire in prijetno delovno okolje. Svojim zaposlenim zagotavljamo mirno, zdravo in varno delovno okolje, ki spodbuja ustvarjalnost in produktivnost.

Politika varovanja informacij (Sistem upravljanja varovanja informacij – SUVI – ISO/IEC 27001)

V dobi digitalizacije, katere del smo, se v naši družbi zavedamo vrednosti in pomena informacij ter nujnosti njihovega ustreznega varovanja. Poslovanje naše družbe je prežeto z velikim številom informacij v različnih oblikah, zato predstavljajo informacije in sistemi informacijske tehnologije ključen del poslovanja. Glavni vzvodi politike informacijske varnosti v naši družbi so tako:


 • informacije družbe v vseh pojavnih oblikah so naše dragoceno premoženje, zato vse varujemo enako skrbno;
 • s primernim in enovitim vodenjem, kontrolo in zaščito vseh informacij v družbi ter z obvladovanjem informacijskih tveganj zagotavljamo našim strankam, zaposlenim in poslovnim partnerjem zaupanja vredno obravnavo informacij;
 • z ohranjanjem zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti informacij v skladu z najnovejšimi smernicami s področja informacijske varnosti izražamo spoštovanje pravic in svoboščin slehernega posameznika, čigar osebne podatke obdelujemo;
 • naš sistem upravljanja varovanja informacij je močan toliko, kot je močan njegov najšibkejši člen, zato vse zaposlene in zunanje sodelavce nenehno izobražujemo na način, da se zavedajo morebitnih groženj, se nanje primerno odzovejo in s svojo ozaveščenostjo med vsakodnevnim opravljanjem dela podpirajo varnostne politike družbe;
 • vzdržujemo varnost vseh informacijskih sredstev, aplikacijskih sistemskih programskih oprem in informacij ter skrbimo za pravilno in varno delovanje sredstev za obdelavo informacij v družbi;
 • z rednim spremljanjem varnostnih dogodkov v sistemih, omrežjih in storitvah preprečujemo in zmanjšujemo posledice varnostnih incidentov ter nastanek morebitne poslovne škode, s čimer zagotavljamo neprekinjeno poslovanje procesov in storitev;
 • izpolnjujemo vse zakonske in regulatorne določbe po načelu odgovornosti, zato smo v vsakem trenutku pripravljeni na preverjanje delovanja različnih delov sistema, kot so npr. osebni podatki, tajni podatki;
 • prizadevamo si zmanjšati tveganja, katerih vzrok so lahko človeške napake, kraje, prevare, zlorabe naprav in okvare, tako da vse varnostne incidente skrbno proučimo in jih uporabimo kot osnovo za preveritev obstoječih ukrepov ter po potrebi vpeljavo novih;
 • zagotavljanje skladnosti z zahtevami in kontrolami standarda ISO/IEC 27001:2013.

Politika ravnanja z okoljem (Sistem ravnanja z okoljem – SRO – ISO 14001)

Okoljska politika Telemach sledi načelom trajnostnega razvoja in opredeljuje naše okoljske zaveze:

 • zavezujemo se k nenehnemu izboljševanju sistema ravnanja z okoljem;
 • prevzemamo odgovornost do obvladovanja vplivov, ki jih imamo na okolje;
 • spoštujemo sprejete okoljevarstvene smernice s področja naše panoge in druge zahteve na podlagi prepoznanih okoljskih vidikov;
 • vodstvo si prizadeva in spodbuja zaposlene k nenehnemu izboljševanju  odnosa do okolja in k zmanjševanju negativnih vplivov na okolje, kar pripomore k preprečevanju onesnaževanja in sicer z zagotavljanjem virov, usposabljanji, opremo in ostalo podporo, kar omogoča uspešno delovanje sistema ravnanja z okoljem;
 • natančno ocenjujemo in dosledno upoštevamo vse okoljske vidike in okoljska vprašanja, pomembna za naše delovanje;
 • posvečamo dodatno skrb zmanjševanju vplivov na okolje od načrtovanja do zaključka življenjskega cikla naših storitev;
 • prizadevamo si za odgovorno in racionalno rabo naravnih virov ter redno preverjamo učinkovitost ukrepov za zmanjševanje odpadkov, onesnaževanja in drugih vplivov;
 • prispevamo svoj delež pri zmanjševanju onesnaževanj in emisij, tako da povečujemo delež električnih vozil v našem voznem parku in s tem pozitivno vplivamo na zasledovanje globalnega cilja nizkoogljične skupnosti; 
 • z dobavitelji in zunanjimi izvajalci sodelujemo skladno z zahtevami okoljske zakonodaje ter standarda ISO 14001;
 • trajnostni razvoj naše družbe vključuje tudi brezpapirno poslovanje, zato naročnike spodbujamo k prehodu na elektronske račune, zaposleni pa pri svojem delu uporabljajo aplikacije, ki omogočajo elektronsko poslovanje in ne predvidevajo tiskanja dokumentov.

Politika energetske učinkovitosti (Sistem upravljanja z energijo – SUE – ISO 50001)

Trudimo se, da pri zagotavljanju storitev skladno z našimi možnostmi in potrebami upoštevamo smernice najsodobnejših pristopov sistema upravljanja z energijo,. Z nenehnim izboljševanjem energetske učinkovitosti ter sistema upravljanja z energijo po ISO 50001 poleg nižanja okoljskih emisij znižujemo stroške poslovanja ter nadgrajujemo konstruktivno delovno okolje. Ker se zavedamo minljivosti naravnih virov, smo zavezani k izboljševanju energetske učinkovitosti v naši družbi, tako da:

 • prednost namenjamo obnovljivim virom energije, zato smo na strehi naše poslovne stavbe namestili sončne celice za proizvodnjo električne energije ter v prihodnje načrtujemo uporabo alternativnih virov;
 • nakupujemo energetsko učinkovite izdelke in storitve, ki pomagajo izboljšati energetsko zmogljivost družbe;
 • na podlagi poglobljene energetske študije poslovnih prostorov družbe zasledujemo cilje energetske učinkovitosti, s katerimi bomo zmanjšali porabo energije in znižali stroške;
 • ozaveščamo zaposlene, poslovne partnerje in stranke o pomenu učinkovite rabe energije;
 • vključujemo energetski vidik pri vseh projektih, ki lahko bistveno vplivajo na porabo energije;
 • iz leta v leto povečujemo število električnih vozil, s čimer prispevamo k zmanjšanju ogljičnega odtisa in našo skupnost približujemo zasledovanemu cilju nizkoogljične družbe;
 • energetsko učinkovitost obravnavamo kot strateško naložbo družbe, ki bo povrnjena  v obliki nižjih stroškov delovanja in vzdrževanja ter izboljšanih delovnih razmer;
 • z rednimi pregledi preverjamo porabo energije in izvajamo stalno vrednotenje učinkovitosti rabe energije;
 • uporabljamo in vzdržujemo tehnološke naprave, s katerimi zagotavljamo nemoteno izvajanje storitev in procesov na energetsko čim bolj učinkovit način;
 • spremljamo in izpolnjujemo zakonodajne in druge zaveze na področju energetske učinkovitosti, rabe in porabe energije.