Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Uporabniki do klicev v sili dostopajo preko mobilnega in fiksnega omrežja operaterja (preko govornega klica na številko 112, 113 in 116 000 ali z besedilnim klicem preko SMS sporočila na številko 112), vse skladno z določili točke 15.3. poglavja Digitalna telefonija Splošnih pogojev uporabe storitev družb skupine Telemach in točko 6.1. Priloge 2 – Nivo zagotavljanja storitev.

Organi, ki obravnavajo komunikacije v sili, so v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, upravičeni do podatka o telefonski številki in lokaciji kličočega. Kot lokacija kličočega se štejejo tudi naslednji podatki:

  • Za fizične osebe: osebno ime, naslov naročnika fiksnega priključka oziroma naročnika mobilne storitve, vključno s številko dela stavbe
  • za pravne osebe: firma, naslov naročnika fiksnega priključka, vključno s številko dela stavbe.

Operater podatke posreduje v obsegu kot je to tehnično mogoče.