Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 01.07.2022. 14:06:35

Obvestilo o spremembi splošnih pogojev

Naročnike mobilnih in fiksnih elektronskih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odstavka 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter določil Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe z dnem 1. 8. 2022 uveljavijo v nadaljevanju opisane spremembe.

  • Splošni pogoji poslovanja za mobilne elektronske komunikacijske storitve z dne 1.7.2022 se spremenijo tako, da se 7. členu doda nov t) odstavek, ki se glasi:

»V primeru, ko je naročnik hkrati naročnik Telemachovih mobilnih in fiksnih storitev, lahko Telemach za vsa naročniška razmerja naročniku izstavi skupni račun in priloži specifikacijo po posameznih storitvah (mobilnih ter fiksnih) za vsako naročniško razmerje posebej. Telemach izda skupni račun za mobilne in fiksne storitve naročnikom, ki jih o prejemanju računa v taki obliki vnaprej obvesti. Naročniki, ki ne soglašajo s prejemanjem skupnih računov za mobilne in fiksne storitve in želijo za posamezne storitve prejemati ločene račune, o tem obvestijo Telemach. Za namen tega odstavka se kot naročnik mobilnih in fiksnih storitev šteje vsaka fizična ali pravna oseba, ki je s Telemachom sklenila naročniško pogodbo tako za mobilne kot tudi za fiksne elektronske komunikacijske storitve in se pri tem identificirala z isto davčno številko.«

  • Splošni pogoji uporabe storitev družb Skupine Telemach z dne 1.7.2022 se spremenijo tako, da se doda nova točka 9.4., ki se glasi:

»V primeru, ko je naročnik hkrati naročnik Telemachovih mobilnih in fiksnih storitev, lahko Telemach za vsa naročniška razmerja naročniku izstavi skupni račun in priloži specifikacijo po posameznih storitvah (mobilnih ter fiksnih) za vsako naročniško razmerje posebej. Telemach izda skupni račun za mobilne in fiksne storitve naročnikom, ki jih o prejemanju računa v taki obliki vnaprej obvesti. Naročniki, ki ne soglašajo s prejemanjem skupnih računov za mobilne in fiksne storitve in želijo za posamezne storitve prejemati ločene račune, o tem obvestijo Telemach. Za namen tega odstavka se kot naročnik mobilnih in fiksnih storitev šteje vsaka fizična ali pravna oseba, ki je s Telemachom sklenila naročniško pogodbo tako za mobilne kot tudi za fiksne elektronske komunikacijske storitve in se pri tem identificirala z isto davčno številko.«

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljenimi spremembami lahko naročniki pokličejo na brezplačno telefonsko številko za pomoč uporabnikom 070 700 700 ali se obrnejo na zaposlene v poslovnih enotah Telemacha.

Od objave obvestila o spremembah do njihove uveljavitve imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, če ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.

Splošni pogoji poslovanja za mobilne elektronske komunikacijske storitve (veljavno od 1. 8. 2022)

Splošni pogoji uporabe storitev družb skupine Telemach (veljavno od 1. 8. 2022) 

V Ljubljani, dne 1. 7. 2022

Telemach d.o.o.