Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 22.07.2022. 12:50:00

Obvestilo o spremembi naročniških paketov VEČ ter sprememba splošnih pogojev poslovanja za mobilne elektronske komunikacijske storitve

Naročnike mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odstavka 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter določil Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe uveljavijo v nadaljevanju opisane spremembe.

 1. Splošni pogoji poslovanja za mobilne elektronske komunikacijske storitve z dne 1. 8. 2022 se z dnem 1. 9. 2022 spremenijo, kot sledi:

   

  • Preambula se spremeni tako, da se v celoti spremenjena glasi:

   »Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju tudi “SPP”) družbe TELEMACH d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana - Črnuče, matična številka 5692229000, davčna številka: SI66863627 (v nadaljevanju: Telemach), so splošni pogoji uporabe v nadaljevanju opredeljenih mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telemach in urejajo razmerje med Telemachom in naročnikom. Razmerje med Telemachom in naročnikom poleg teh SPP ureja še naročniška pogodba, cenik storitev (v nadaljevanju tudi: »Cenik«), Pogoji varovanja osebnih podatkov, Opis nivoja storitev, ter drugi posebni dogovori med Telemachom in naročnikom, zlasti naročniška pogodba z morebitnimi aneksi. SPP dopolnjujejo posebne dogovore med pogodbenima strankama v isti pogodbi in praviloma zavezujejo tako kot ti. Če SPP in posebni dogovori niso usklajeni, veljajo posebni dogovori.«

    

  • 7. členu se doda nov u) odstavek, ki se glasi:

   »u) Ločeno od morebitnih sprememb cen in drugih pogojev iz naročniške pogodbe, ki jih Telemach lahko izvede iz poslovnih razlogov in v skladu s 129. členom ZEKom-1, lahko Telemach največ enkrat letno cene elektronskih komunikacijskih storitev uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za predhodnih 12 mesecev, o čemer bo naročnike na običajen način obvestil najmanj 30 dni pred uskladitvijo. Naročnik se sklenitvijo naročniškega razmerja strinja z metodologijo usklajevanja cen, ki se izvaja v skladu s pogoji iz tega odstavka. Če je uporaba indeksacije povzročila znatno zvišanje cen, imajo naročniki – potrošniki, druge osebe pa v kolikor ravnajo v skladu s 129 členom ZEKom-1, pravico pisno odpovedati naročniško pogodbo brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, če se z uskladitvijo cen ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja, in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.«

    

  • e) odstavek 8. člena se spremeni tako, da se v celoti spremenjen glasi:

   »e) Če Telemach ugotovi, da se kartica SIM uporablja v mobilnem telefonu oziroma terminalski opremi, ki je ukraden ali tehnično predelan na način, da ne ustreza več standardom uporabe v mobilnem omrežju, ali se uporablja v terminalu, ki ni namenjen uporabi v smislu končnih uporabnikov, zlasti (i) uporaba v komercialne namene, kadar je komunikacijska storitev bistveni ali prevladujoči element storitve (npr. v klicnih centrih, uporaba za neposredno trženje ali drug podoben namen), (ii) uporaba v sistemih za zaključevanje klicev, (iii) uporaba za pošiljanje komercialnih, promocijskih ali neželenih SMS/MMS sporočil, (iv) uporaba v sistemih za klicanje brez posredovanja človeka, (v) uporaba v sistemih za samodejno komunikacijo med napravami, ali (vi) uporaba, ki povzroča operativne težave pri izvajanju storitev operaterja, med katere spada tudi uporaba storitev, ki onemogoča običajno raven uporabe drugim končnim uporabnikom; lahko Telemach omeji ali prepreči nadaljnjo uporabo storitve. Telemach lahko na katerikoli dopusten način prepreči uporabo neustrezne opreme ali opreme, ki se uporablja v nasprotju s točko g. 1. člena teh Splošnih pogojev.«

    

  • 9. člen se spremeni tako, da se doda nov b) odstavek, ki se glasi:

   »b) Razen če ločeni dogovori med strankama določajo drugače, lahko Telemach naročniško pogodbo redno odpove s pisno odpovedjo in enomesečnim odpovednim rokom.«

    

   Pri tem se vsi nadaljnji odstavki 9. člena ustrezno preštevilčijo.

    

  • Obstoječi d) odstavek 9. člena se spremeni tako, da se preštevilči v e) odstavek in se v celoti spremenjen glasi:

   »e) Telemach lahko odpove naročniško razmerje brez odpovednega roka, če ugotovi, da naročnik krši določila teh splošnih pogojev, naročniške pogodbe ali določila veljavnih predpisov oz. nastopijo dejstva ali okoliščine, na podlagi katerih bi Telemach v skladu s temi SPP zavrnil sklenitev naročniškega razmerja. Telemach lahko odpove naročniško razmerje brez odpovednega roka tudi v primeru, da je nad naročnikom ali porokom začet postopek prisilne poravnave ali katerikoli izmed stečajnih postopkov (npr. stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja ali postopek stečaja zapuščine) ali postopek prisilnega prenehanja (izbris iz sodnega registra brez likvidacije ali prisilna likvidacija).«

    

   • Prilogi A in B se v celoti črtata.

     

    Priloga 2 – Nivo zagotavljanja storitev z dne 15. 6. 2021, ki je priloga Splošnih pogojev uporabe storitev družb Skupine Telemach, Splošnih pogojev poslovanja za mobilne elektronske komunikacijske storitve in Splošnih pogojev uporabe predplačniškega sistema Telemach, se z dnem 1. 11. 2022 spremeni, kot sledi:

     

   • Doda se nova točka I. a) 3., ki se glasi:

    »3. Z namenom razumnega upravljanja prometa lahko Telemach posameznemu končnemu uporabniku začasno omeji prenosno hitrost ali prekine zagotavljanje storitve v primeru, če končni uporabnik z uporabo storitve povzroča operativne težave pri zagotavljanju ustrezne kvalitete storitev na način, da negativno vpliva na celotno kakovost prenosa v omrežju ali onemogoča učinkovito uporabo sredstev omrežja drugim končnim uporabnikom.«

     

   • Točka I. b) 1. se spremeni tako, da se glasi:

    »1. Telemach v fiksnem in mobilnem omejuje pasovno širino priključka oz. hitrost prenosa podatkov na hitrost, ki jo določa posamezen paket v fiksnem ali mobilnem omrežju. Hitrost prenosa podatkov v lastnem radijskem mobilnem omrežju Telemach je odvisna tudi od zunanjih dejavnikov (vrsta mobilnega terminala, frekvenčni pas in tehnologija, preko katere je mobilni terminal prijavljen v omrežje, fizične ovire mikrolokacije in oddaljenost od oddajne enote, gostota sočasnih uporabnikov na določenem področju). Omejitve hitrosti prenosa podatkov v nacionalnem gostovanju in omejitve, ki jih določa posamezen paket po porabi zakupljenih količin v mobilnem omrežju, ali drugo hitrost, ki jo v posameznem paketu določi Telemach, z zmanjšanjem hitrosti prenosa podatkov podaljša čas za nalaganje ali pošiljanje aplikacij ali vsebin, ki se prenašajo. Pretočne vsebine, ki za svoje delovanje zahtevajo določeno pasovno širino, ob čemer je ta višja od omejitve (npr. video visoke ločljivosti (HD) ali zelo visoke ločljivosti (3K, 4K) ali zvočni podatkovni tokovi visoke ločljivosti), so lahko okrnjeni ali nedelujoči, če aplikacija za predvajanje takih vsebin ne omogoča shranjevanja v predpomnilniku.«

     

 2. Obstoječi paketi mobilnih komunikacijskih storitev se z dnem 1. 9. 2022 spremenijo tako, da se spremenijo količine prenosa podatkov v SLO ter med gostovanjem v EU/EEA tako, kot je to navedeno za vsak posamezni paket:

   

  Naročniški paket Količina prenosa podatkov v SLO Nova količina prenosa podatkov v SLO Količina prenosa podatkov v EU/EEA Nova količina prenosa podatkov v EU/EEA
  VEČ 10 GB 15 GB 8,5 GB 10 GB
  NAJVEČ    18 GB 20 GB

   

  Dodatni paket Količina prenosa podatkov v SLO Nova količina prenosa podatkov v SLO
  VEČ IMAM 27 GB 35 GB

   

 3. Z dnem 1. 9. 2022 spreminjamo cene paketov mobilnih storitev:
 • Cena naročniškega paketa VEČ se poviša za 2 EUR z DDV tako v redni ponudbi kot tudi znotraj družinske ponudbe ter v ponudbi za uporabnike Telemachovih fiksnih storitev.
 • Cena naročniškega paketa ŠE VEČ se poviša znotraj družinske ponudbe za 1 EUR z DDV (2 člana) in znotraj ponudbe za uporabnike Telemachovih fiksnih storitev ter za 0,5 EUR z DDV znotraj družinske ponudbe (3 člani).
 • Cena naročniškega paketa NAJVEČ se poviša za 2 EUR z DDV tako v redni ponudbi kot tudi znotraj družinske ponudbe ter v ponudbi za uporabnike Telemachovih fiksnih storitev.

 

Naročniški paket Cena mesečne naročnine Nova cena mesečne naročnine Cena mesečne naročnine
za uporabnike Telemachovih fiksnih storitev
Nova cena mesečne naročnine za uporabnike Telemachovih fiksnih storitev
VEČ 9,89 € 11,89 € 8,89 € 10,89 €
VEČ - Družina 2 8,89 € 10,89 €  -  -
VEČ – Družina 3 8,39 € 10,39 €  -  -
VEČ – Družina 4 7,89 € 9,89 €  -  -
 
ŠE VEČ 17,89 €  15,90 € 16,90 €
VEČ - Družina 2 15,90 € 16,90 €  -  -
VEČ – Družina 3 15,40 € 15,90 €  -  -
 
NAJVEČ 21,90 € 23,90 € 19,90 € 21,90 €
VEČ - Družina 2 19,90 € 21,90 €  -  -
VEČ – Družina 3 18,90 € 20,90 €  -  -
VEČ – Družina 4 17,90 € 19,90 €  -  -

 

Več o novih cenah tukaj.

Več o novih cenah med gostovanjem v EU/EEA tukaj in Cenik storitev v gostovanju v EU za aktualne naročniške in predplačniške pakete tukaj.

Več o novih splošnih pogojih poslovanja za mobilne elektronske komunikacijske storitve tukaj.

Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljenimi spremembami lahko naročniki pokličejo na brezplačno telefonsko številko za pomoč uporabnikom 070 700 700 ali se obrnejo na zaposlene v poslovnih enotah Telemacha.

Od objave obvestila o spremembah do njihove uveljavitve imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, če ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.

V Ljubljani, dne 1. 8. 2022

Telemach d.o.o