Mjesečno trošak: 120,00 €/M

Odmah plaćaš uređaj: 300,00 €/M

Nazaj na Spremembe pogojev

| 29.08.2019. 22:00:00

Dopolnitve Pojasnil k Prilogi Pogodbe o vzpostavitvi naročniškega razmerja in aneksom k tej Pogodbi

Naročnike fiksnih komunikacijskih storitev obveščamo, da se na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe z dnem 7. 10. 2019 uveljavijo spremembe Pojasnili k Prilogi Pogodbe o vzpostavitvi naročniškega razmerja in aneksom k tej Pogodbi (»Pojasnila«) na način, da,
A: se točka 1.4 preoblikuje tako, da se glasi:
1.4 Ugodnosti in vezave
Ugodnost se naročniku prizna in dodeli v zameno za naročnikovo izvrševanje naročniške pogodbe in aneksa (v kolikor je ta sklenjen) v času trajanja obdobja pogodbene vezave, ki je dogovorjena v naročniški pogodbi in/ali aneksu. Naročnik je Telemachu dolžan povrniti sorazmerni del ugodnosti, ki jo je prejel bodisi ob sklenitvi (npr. subvencionirana priključnina, razlika med redno ceno blaga in ceno blaga ob vezavi), bodisi v obdobju pogodbene vezave (npr. razlika med redno in akcijsko ceno storitve, popusti na storitve), če se obdobje pogodbene vezave, ki je  določeno v naročniški pogodbi in/ali v aneksu k naročniški pogodbi, ni v celoti izpolnilo, temveč je bilo predčasno prekinjeno:

  • zaradi prenehanja naročniškega razmerja v posledici kršitev pogodbenih obveznosti s strani naročnika ali

  • zaradi naročnikove enostranske odpovedi naročniške pogodbe in/ali aneksa k naročniški pogodbi ali povzročitve prenehanja naročniškega razmerja s strani naročnika pred potekom obdobja pogodbene vezave, pa ne gre za primere iz 1. in 3. alineje tega odstavka, ali

  • zaradi naročnikove prekinitve  naročniške pogodbe in/ali aneksa k naročniški pogodbi na podlagi pravice, ki jo ima naročnik v veljavni zakonodaji (npr. zaradi uveljavitve naročnikove odstopne pravice iz 2. odstavka 129. člena ZEKom-1).


Način izračuna sorazmernega dela ugodnosti, ki ga je naročnik v zgoraj navedenih primerih dolžan povrniti Telemachu, se izračuna na način, kot je opredeljen v točki 5. teh Pojasnil.
Naročnik Telemachu ni dolžan povrniti sorazmernega dela ugodnosti, če naročniška pogodba in/ali aneks k naročniški pogodbi preneha pred potekom obdobja pogodbene vezave iz razlogov na strani Telemacha in obenem ne gre za katerega od primerov, ki so navedeni v zgornjih alinejah te točke.
V razdelku Ugodnosti in vezave so navedene lastnosti posamezne vezave, pri čemer imajo posamezna polja naslednji pomen:

  • Naziv akcije/dodatnega paketa z ugodnostjo/Priključnine/Blaga s popustomvsebuje opredelitev blaga/storitve in vsebine ter temelja za dodelitev ugodnosti, ki predstavlja zagotovljeno blago, storitev ali vsebino po posebej ugodni ceni, pod pogoji prodajne ponudbe/akcije, ki je v ločenem dokumentu opredeljena za posamezno ponudbo.

  • Vezava (v mesecih) določa obdobje vezave posamezne ugodnosti.


B: se točka 2.4 preoblikuje tako, da se glasi:
2.4 Ugodnosti in vezave
Ugodnost se naročniku prizna in dodeli v zameno za naročnikovo izvrševanje naročniške pogodbe in aneksa (v kolikor je ta sklenjen) v času trajanja obdobja pogodbene vezave, ki je dogovorjena v naročniški pogodbi in/ali aneksu. Naročnik je Telemachu dolžan povrniti sorazmerni del ugodnosti, ki jo je prejel bodisi ob sklenitvi (npr. subvencionirana priključnina, razlika med redno ceno blaga in ceno blaga ob vezavi), bodisi v obdobju pogodbene vezave (npr. razlika med redno in akcijsko ceno storitve, popusti na storitve), če se obdobje pogodbene vezave, ki je  določeno v naročniški pogodbi in/ali v aneksu k naročniški pogodbi, ni v celoti izpolnilo, temveč je bilo predčasno prekinjeno:

  • zaradi prenehanja naročniškega razmerja v posledici kršitev pogodbenih obveznosti s strani naročnika ali

  • zaradi naročnikove enostranske odpovedi naročniške pogodbe in/ali aneksa k naročniški pogodbi ali povzročitve prenehanja naročniškega razmerja s strani naročnika pred potekom obdobja pogodbene vezave, pa ne gre za primere iz 1. in 3. alineje tega odstavka,

  • zaradi naročnikove prekinitve  naročniške pogodbe in/ali aneksa k naročniški pogodbi na podlagi pravice, ki jo ima naročnik v veljavni zakonodaji (npr. zaradi uveljavitve naročnikove odstopne pravice iz 2. odstavka 129. člena ZEKom-1).


Način izračuna sorazmernega dela ugodnosti, ki ga je naročnik v zgoraj navedenih primerih dolžan povrniti Telemachu, se izračuna na način, kot je opredeljen v točki 5. teh Pojasnil.
Naročnik Telemachu ni dolžan povrniti sorazmernega dela ugodnosti, če naročniška pogodba in/ali aneks k naročniški pogodbi preneha pred potekom obdobja pogodbene vezave iz razlogov na strani Telemacha in obenem ne gre za katerega od primerov, ki so navedeni v zgornjih alinejah te točke.
V razdelku Ugodnosti in vezave so navedene lastnosti posamezne vezave, pri čemer imajo posamezna polja naslednji pomen:

  • Naziv akcije/dodatnega paketa z ugodnostjo/Priključnine/Blaga s popustomvsebuje opredelitev blaga/storitve in vsebine ter temelja za dodelitev ugodnosti, ki predstavlja zagotovljeno blago, storitev ali vsebino po posebej ugodni ceni, pod pogoji prodajne ponudbe/akcije, ki je v ločenem dokumentu opredeljena za posamezno ponudbo.

  • Vezava (v mesecih) določa obdobje vezave posamezne ugodnosti.


C: uveljavijo redakcijske, pojasnilne in slogovne spremembe, ki ne vplivajo na obseg pravic in obveznosti.
Čistopis Pojasnil se nahaja na tej povezavi.
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo preko osebnega skrbnika, na brezplačni telefonski številki 070 700 700 ter preko e-pošte na naslovu [email protected].
Od objave obvestila o spremembah do dne 7. 10. 2019, imajo naročniki-potrošniki, druge osebe pa, če ravnajo v skladu s 129. členom ZEKom-1, v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Naročnik, ki to pravico uveljavlja in je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino. Pravica do odstopa ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.
Telemach d.o.o.