Zaračunavanje pribitkov zaradi pretežne uporabe storitev oz. prisotnosti med gostovanjem v EU/EEA


Kdaj se začnejo zaračunavati pribitki zaradi pretežne uporabe storitev oz. prisotnosti med gostovanjem v EU/EEA?

Uporabnike, ki so v obdobju zadnjih štirih mesecev več kot polovico mobilnih storitev uporabljali pretežno v EU/EEA gostovanju in so bili v tem obdobju hkrati več kot 50% časa prijavljeni v tuje omrežje v EU/EEA gostovanju, in ne v Sloveniji ali izven EU/EEA, z namenom preprečevanja zlorab prek sporočila SMS pozovemo k spremembi vzorca uporabe (oziroma da izkažejo t. i. trajne vezi).

Če v 14 dneh od opozorila vzorca uporabe ne bodo ustrezno spremenili (torej tako, da bodo več kot polovico časa v obdobju opazovanih 14 dni prijavljeni v omrežje izven EU/EEA gostovanja ali bodo v istem obdobju več kot polovico mobilnih storitev uporabili izven EU/EEA gostovanja), jim bomo za vso nadaljnjo uporabo mobilnih storitev v EU/EEA gostovanju zaračunavali pribitke za gostovanje v skladu s cenikom.

Kakšni so pribitki za uporabo storitev med gostovanjem v EU/EEA?

Kategorija storitve Višina pribitka z DDV
Odhodni klici 0,0390 €
Dohodni klici 0,0093 €
SMS/MMS 0,0122 €
Prenos podatkov 0,0036 €

Zakaj se obračunavajo pribitki?

Pribitki se zaračunavajo z namenom preprečitve zlorab ali nepravilne uporabe mobilnih storitev (odhodni klici, sporočila SMS in prenos podatkov) v nasprotju s Politiko poštene uporabe (PPU) storitev v EU gostovanju družbe Telemach d.o.o.

Kaj pa če imam predplačniški paket?

Tudi v primeru uporabe predplačniškega paketa in zakupljenih enot se bodo v tem primeru začeli zaračunavati pribitki.

Ali se pribitki zaračunavajo tudi na dodatni SIM?

Da, na katerikoli številki (nosilni in podrejeni) se v tem primeru začnejo zaračunavati pribitki tako pri nosilnem kot tudi pri vseh podrejenih naročniških razmerjih.

Koliko časa se obračunavajo pribitki?

Zaračunavanje pribitkov traja toliko časa, dokler uporabnik ne spremeni vzorca uporabe na način, da:

  • Je v obdobju zadnjih 4 mesecev pretežno prisoten izven EU/EEA gostovanja, torej v Sloveniji ali kateri drugi državi izven EU/EEA, ali
  • ima v obdobju zadnjih 4 mesecev pretežno uporabo mobilnih storitev izven EU/EEA gostovanja, torej da pretežno uporablja mobilne storitve v Sloveniji ali kateri drugi državi izven EU/EEA.

Kakšna je pravna podlaga za zaračunavanje pribitkov?

Pribitki se zaračunavajo v skladu z določili (i) UREDBE (EU) št 531/2012 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13. junija 2012, (ii) UREDBE (EU) 2015/2120 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. novembra 2015, (iii) IZVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 2016/2286 z dne 15. decembra 2016 o določitvi podrobnih pravil glede uporabe politike poštene uporabe in metodologije za oceno trajnosti odprave maloprodajnih pribitkov za gostovanje ter glede vloge, ki jo predloži ponudnik gostovanja za namene navedene ocene (“Izvedbena uredba”) in na tej podlagi izdani (iv) POLITIKI POŠTENE UPORABE (PPU) STORITEV V EU GOSTOVANJU DRUŽBE TELEMACH D.O.O.).

Katere države so vključene v EU/EEA?

V območje EU/EEA so zajete države članice Evropske unije ter Lihtenštajn, Norveška in Islandija.

Podeli: