Tujci


Osebe, ki niso državljani Republike Slovenije (tuji državljani), lahko naročniško razmerje sklenejo le s porokom, ki mora biti polnoletna, plačilno sposobna oseba s stalnim bivališčem na območju Republike Slovenije (porok to dokazuje s potrebnimi dokumenti za sklenitev naročniškega razmerja za fizične osebe). Tujci, ki želijo skleniti naročniško razmerje, morajo predložiti naslednje dokumente:

– veljaven potni list ali drug osebni dokument (osebna izkaznica za tujce z veljavnostjo vsaj 10 let),
– davčno številko,
– dovoljenje za bivanje v Sloveniji,
– naslov začasnega bivališča v Republiki Sloveniji (potrdilo pristojnega organa z veljavnostjo vsaj še 6 mesecev po sklenitvi naročniškega razmerja).