Poroštvo


Če stranka ne izpolnjuje vseh pogojev za sklenitev naročniškega razmerja (in aneksa), lahko zanjo jamči porok, pri čemer je treba izpolniti in podpisati poroštveno izjavo. Porok mora biti polnoletna, plačilno sposobna oseba s stalnim bivališčem na območju Republike Slovenije in mora izpolnjevati vse zahteve, ki veljajo za stranko pri sklenitvi naročniškega razmerja.

Praviloma poroštva ni mogoče prekiniti do prekinitve naročniškega razmerja in poravnave vseh obveznosti, ki izhajajo iz njega. Poroštvo lahko prekinemo v primeru zahteve po umiku poroštva s strani poroka, ki mora biti pisna, umik poroštva pa začne veljati 30. dan po prejeti zahtevi. Porok odgovarja za vse nastale stroške in obveznosti iz naročniškega razmerja, ki so nastali do dneva veljavnosti prekinitve poroštva.

Poroštvo se prekine tudi s prekinitvijo naročniškega razmerja (odpoved pogodbe oz. prekinitev zaradi neplačil) in po poravnavi vseh obveznosti, ki izhajajo iz naročniškega razmerja.